Wednesday, 22 November 2017

SYARAT ZAKAT


ISLAM
Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam dan  tidak diwajibkan ke atas orang bukan Islam.

MERDEKA
Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib dan hamba tidak diwajibkan zakat.

MILIK SEMPURNA
Harta yang dikenakan zakat mestilah ada kesempurnaan dari segi pemilikan (hak hiyazah) dan keupayaan mengurus (hak tasarruf) di mana seseorang berhak menjual, menyewa dan seumpamanya ke atas barangan tersebut. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dan orang bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira dalam pengiraan zakat.

HASIL USAHA YANG BAIK SEBAGAI SUMBER ZAKAT
Semua pendapatan dan penggajian sebagai “Mal Mustafad” iaitu perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat.

CUKUP NISAB
Nisab ialah paras minimum pemilikan sesuatu harta yang menyebabkan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Bagi kebanyakan harta, nisabnya ialah 20 misqal bersamaan nilai 85 gram emas pada harga semasa.

CUKUP HAUL
Harta yang dimiliki itu genap setahun Hijrah ( 354 hari ). Dalam zakat pendapatan, jangkamasa setahun merupakan jangkamasa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatan.

No comments:

Post a Comment